Χρηματοδοτήσεις ANKO

27 Σεπτεμβρίου 2022

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την έκδοση της απόφασης για την προκήρυξη της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την...

Νέα-Ανακοινώσεις ANKO

26 Σεπτεμβρίου 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) δημοσίευσε το πρώτο Εγχειρίδιο για την Πράσινη Συμφωνία, με έμφαση στην κλιματική προσαρμογή. Το εγχειρίδιο αποτελεί διαδραστική εργαλειοθήκη που παρέχει...

Διαγωνισμοί

23 Σεπτεμβρίου 2022

Κατά του Πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της...

Εκδηλώσεις ANKO

22 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θα ήταν μεγάλη τιμή και χαρά μας η παρουσία σας στην εκδήλωση που διοργανώνουμε, με θέμα: “Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε θέματα πολιτικής προστασίας, περιβάλλοντος και...

Νέα-Ανακοινώσεις ANKO

22 Σεπτεμβρίου 2022

Η 8η έκθεση συνοχής του ΕΚ εγκρίθηκε την Πέμπτη από τους ευρωβουλευτές. Οι ευρωβουλευτές επιμένουν στη διατήρηση των δημοσιονομικών πόρων για τη συνοχή τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τη...

Εκδηλώσεις ANKO

16 Σεπτεμβρίου 2022

Το Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης 2022 - Kozani Youth Fest 2022" με τον τίτλο Εσύ είσαι ενημερωμέν@; συντονίζεται από την Οργάνωση Νεολαίας "GO Alive" στα πλαίσια του εορτασμού του Ευρωπαϊκού Έτους...

Σε συνέχεια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του PRIMA για την Ενότητα 2 του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2020 (http://prima-med.org/) στην επισυναπτόμενη απόφαση προσδιορίζονται οι Εθνικοί Κανόνες Συμμετοχής για τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων στις σχετικές προτάσεις διακρατικών έργων.

Τα Ετήσια Προγράμματα Εργασίας του PRIMA βασίζονται στις προτεραιότητες του Στρατηγικού Θεματολογίου Έρευνας και Καινοτομίας (PRIMA Strategic Research and Innovation Agenda) που είναι επιγραμματικά οι εξής:

  • Βιώσιμη διαχείριση υδάτων στις ξηρικές και ημι-ξηρικές περιοχές της Μεσογείου.
  • Βιώσιμα γεωργικά συστήματα υπό τις περιβαλλοντικές πιέσεις  της Μεσογείου.
  • Μεσογειακές Αλυσίδες Αξίας στον τομέα των τροφίμων για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.


Όπως και στα προηγούμενα έτη, θα εκδοθούν 2 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, μία για κάθε ενότητα του προγράμματος :

  • Ενότητα 1: Η πρόσκληση θα αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων και έργων έρευνας και καινοτομίας από πόρους του «Ορίζοντα 2020». Η υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων, καθώς και η διαχείριση και χρηματοδότηση των έργων γίνεται απευθείας από τον φορέα «PRIMA Foundation».
  • Ενότητα 2: Η πρόσκληση θα αφορά στη χρηματοδότηση διακρατικών συνεργατικών έργων έρευνας και καινοτομίας από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο PRIMA. Η υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται με ευθύνη του PRIMA αλλά κάθε χώρα επιλέγει τους τομείς προτεραιότητας που θα συμμετάσχει και τα κονδύλια που θα διαθέσει και καθορίζει τους όρους συμμετοχής και χρηματοδότησης των φορέων που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά της σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Η διαχείριση και χρηματοδότηση των έργων που θα επιλεχθούν πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο.

Η δημόσια δαπάνη που θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση προτάσεων στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 1.500.0000 € για το σύνολο των θεματικών περιοχών της πρόσκλησης του PRIMA για την Ενότητα 2.

H αιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση ανά έργο διεθνούς συνεργασίας δεν θα πρέπει υπερβαίνει:

  1. το ποσό των 200.000 € για κάθε Έλληνα φορέα που συμμετέχει στο διακρατικό συνεργατικό έργο. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί μέχρι το ποσό των 250.000€ για τον Έλληνα εταίρο που είναι συντονιστής και
  2. το ποσό των 400.000 € για το σύνολο των ελληνικών φορέων που συμμετέχουν στο διακρατικό συνεργατικό έργο. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί μέχρι το ποσό των 450.000€ στην περίπτωση που Έλληνας εταίρος είναι  συντονιστής.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.

Επισημαίνεται ότι παράλληλα με την υποβολή των προτάσεων στο ίδρυμα PRIMA, στοιχεία για την πρόταση υποβάλλονται σε κάθε στάδιο και στη ΓΓΕΤ. Η υποβολή πραγματοποιείται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των προτάσεων στο Ίδρυμα PRIMA ως εξής:

  Προθεσμία υποβολής πρότασης στο PRIMA Προθεσμία υποβολής πρότασης στο PRIMA
Α' Φάση υποβολής προτάσεων 15 Απριλίου 2020 4 Μαΐου 2020
Β' Φάση υποβολής προτάσεων 16 Σεπτεμβρίου 2020 30 Σεπτεμβρίου 2020

Για την ορθή σύνταξη των προτάσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμβουλευθούν Ειδική Πρόσκληση 2020 και τον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης  στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά, οι διαδικασίες υποβολής και έγκρισης σε εθνικό επίπεδο, οι επιλέξιμες δαπάνες, το χρηματοδοτικό σχήμα  και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ακόλουθα στελέχη της Διεύθυνσης Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας/Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΓΓΕΤ:

- Δρ. Κόνιαρης Μάριος, τηλ: 213 1300094, e-mail: m.koniaris[at]gsrt.gr

-Σταθοπούλου Αναστασία, τηλ: 213 1300101, e-mail: a.stathopoulou[at]gsrt.grΣχετικά Αρχεία
Ειδική Πρόσκληση 2020
Ενδεικτικό έντυπο υποβολής

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.