Ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών μετατρέποντάς τες σε εργαστήρια

για τη συν-ανάπτυξη κυκλικών και βιώσιμων τουριστικών οικοσυστημάτων

Συγχρηματοδοτείται από: EISMEA - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Συμφωνία Ν° 101085853

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι γνώμες και οι απόψεις που εκφράζονται είναι μόνο του/των συγγραφέα/ών και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και του Εκτελεστικού Οργανισμού ΜΜΕ (EISMEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η EISMEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για αυτά.

Περιγραφή Έργου

Το πρόγραμμα ECOTOURS θα βελτιώσει την ικανότητα των τουριστικών Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και του τουριστικού οικοσυστήματος αυτών των κοινοτήτων, ενσωματώνοντας περιβαλλοντικές αρχές, πρακτικές και πρότυπα στις επιχειρήσεις τους.

Μέσω της διακρατικής συνεργασίας, της αμοιβαίας μάθησης και της ανάπτυξης ικανοτήτων, το έργο θα εμπλέξει βασικούς παράγοντες και τοπικές κοινότητες στην Ευρώπη σε συνεκτικές και συνεργατικές στρατηγικές και δράσεις για τη δημιουργία ενός συστήματος στήριξης των τουριστικών ΜΜΕ, με έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι αρχές και τα πρότυπα της κυκλικής οικονομίας εφαρμόζονται στις τουριστικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις.

Το έργο απευθύνεται σε τοπικές κοινότητες στην Ιταλία (Σικελία: Enna, Agrigento και Trapani), την Ελλάδα (Δυτική Μακεδονία), τη Γαλλία (Κορσική,Μπαστιά), την Ουγγαρία (Νότια Μεγάλη Πεδιάδα), την Ισπανία (Γαλικία, Βίγκο), την Κύπρο (Λευκωσία), συμπεριλαμβανομένης μιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς διεθνούς σημασίας, που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος κοινές κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις λόγω των επιπτώσεων της τρέχουσας πανδημίας COVID-19.

Δεξιότητες

 • Διακρατικό πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων που βασίζεται στην αμοιβαία μάθηση και την ανταλλαγή πρακτικών στον κυκλικό τουρισμό
 • Πολυμετοχικό και πολυεπιστημονικό σύστημα υποστήριξης των ΜΜΕ του τουρισμού
 • Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (Open Educational Resources - OERs) που βασίζονται στον κυκλικό τουρισμό, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την αξιολόγηση της βιωσιμότητας
 • Έξι (6) ολοκληρωμένα δρομολόγια κυκλικού τουρισμού σε κοινότητες-στόχους
 • Στρατηγική μάρκετινγκ βιώσιμου τουρισμού και σχέδια για την προώθηση του κυκλικού πολιτιστικού τουρισμού στις κοινότητες-στόχους
 • Ειδικά προσαρμοσμένος και πολυσυμμετοχικός πίνακας εργαλείων (dashboard) που περιλαμβάνει (οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς) δείκτες επιπτώσεων στη βιωσιμότητα

Αποτελέσματα

 • Καλύτερη κατανόηση της έννοιας του «κυκλικού τουρισμού» στις εμπλεκόμενες τοπικές κοινότητες και σε επίπεδο ΕΕ, με γνώμονα τον τρόπο με τον οποίο ο κυκλικός τουρισμός μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινότητας και να δημιουργήσει βιώσιμη ανάπτυξη
 • Συνδημιουργία και δοκιμή ενός καινοτόμου και πολυσυμμετοχικού συστήματος υποστήριξης για τις ΜΜΕ του τουρισμού και του οικοσυστήματος του τουρισμού στον κυκλικό τουρισμό, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Βελτιωμένη ανθεκτικότητα, βασικές ικανότητες και δυνατότητα 96 συνολικά τουριστικών ΜΜΕ να ενσωματώσουν τις αρχές του κυκλικού τουρισμού και να υιοθετήσουν πρότυπα βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις, τις υπηρεσίες και τις πρακτικές τους, με σκοπό τη βελτίωση και τη μέτρηση των πράσινων, κοινωνικών και βιώσιμων επιδόσεων τους
 • Ενισχυμένη στρατηγική συνεργασία, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και συνέργειες μεταξύ των ΜΜΕ του τουρισμού και των οικοσυστημάτων τουρισμού των τοπικών κοινοτήτων που συμμετέχουν ενεργά στην ανταλλαγή γνώσεων και τη συν-ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών και πρακτικών που βασίζονται στον κυκλικό τουρισμό
 • Αυξημένη διακυβέρνηση (δημόσια/ιδιωτική), πολυσυμμετοχική δέσμευση και διατομεακοί συνασπισμοί για τη διερεύνηση καινοτόμων κυκλικών επιχειρηματικών στρατηγικών και μοντέλων στον τομέα του τουρισμού και της ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων

Στόχοι

 • Να αυξήσει την ικανότητα των τουριστικών ΜΜΕ και των τοπικών οικοσυστημάτων στην Ευρώπη να ενσωματώσουν και να προωθήσουν βιώσιμες στρατηγικές και πρακτικές στον κυκλικό τουρισμό
 • Να ενισχύσει τη διαδικασία μετάβασης των τουριστικών ΜΜΕ βελτιώνοντας την ικανότητά τους να εφαρμόζουν αρχές και πρότυπα βιωσιμότητας και κυκλικής οικονομίας
 • Να εμπλέξει τους βασικούς φορείς και τις τοπικές κοινότητες στην Ευρώπη σε συνεκτικές και συνεργατικές στρατηγικές και δράσεις ώστε να χτίσουν ένα υποστηρικτικό σύστημα για τις τουριστικές ΜΜΕ
 • Να μεγεθύνει τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική αναγέννηση των προορισμών υπαίθρου στην Ευρώπη μέσω του κυκλικού τουρισμού

Ενημερωτικό υλικό:

Επίσημη σελίδα Ecotours

https://ecotours-project.eu/ 

Social

https://www.instagram.com/ecotoursproject/

https://www.facebook.com/ecotoursproject/ 


Εταίροι

«Πιστεύουμε ότι η συνεργασία είναι το κλειδί για την επίτευξη επιτυχίας και είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με ένα ευρύ φάσμα συνεργατών που μοιράζονται το όραμα και τις αξίες μας. Μαζί, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε καινοτόμες λύσεις και να έχουμε θετικό αντίκτυπο στον κόσμο»

PRISM IMPRESA SOCIALE S.R.L. VIGO UNIVERSITY COOPERATIVE D' ACTIVITE ET D'EMPLOI PETRA PATRIMONIA ENOROS CONSULTING LIMITED Fondazione comunitaria di Agrigento e Trapani ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα COSME της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι μόνο του συντάκτη ή των συντακτών και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις γνώμες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του EISMEA και του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις ΜΜΕ. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EISMEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για αυτές.


ANKO AE Social Media

 

ANKO SA Facebook  ANKO SA LinkedIn  ANKO SA Instagram  ANKO SA Youtube

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.