Ανοικτές Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

    

ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ

12 Οκτωβρίου 2021

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦΕΠΑΕ με χωρική και επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει...

LED

23 Σεπτεμβρίου 2021

Δείτε τα βίντεο με την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος Intereg - LED

Χρηματοδοτήσεις ANKO

14 Σεπτεμβρίου 2021

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση "Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την...

Διαγωνισμοί

14 Σεπτεμβρίου 2021

Η ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων), μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την «Προμήθεια και...

Διαγωνισμοί

09 Σεπτεμβρίου 2021

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΑνακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της...

Εκδηλώσεις ANKO

07 Σεπτεμβρίου 2021

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην εκδήλωση παρουσίασης καλών πρακτικών και...

 Η  Πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις (Small Business Act, εφεξής SBA) για την Ευρώπη ορίζει ένα σύνολο αρχών για τη δημιουργία περιβάλλοντος στο οποίο θα μπορούν να ευδοκιμήσουν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ.Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να συνεργαστούν όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης: για την αποτελεσματική προώθηση της επιχειρηματικότητας είναι σημαντικό να εφαρμόζονται οι αρχές της SBA τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Σimage τόχος του παρόντος οδηγού είναι να προτείνει στις ευρωπαϊκές περιφέρειες τρόπους εφαρμογής της SBA σε περιφερειακό επίπεδο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού δεν υπάρχει εύκολη λύση ούτε σχέδιο αναφορικά με τη συνεισφορά των περιφερειών. Με εφαλτήριο μια ειλικρινή ανάλυση της κατάστασης στον τομέα, κάθε περιφέρεια θα πρέπει να θέτει τις δικές της προτεραιότητες και να επεξεργάζεται μέτρα. Δεν είναι δυνατή σε κάθε περιφέρεια η εφαρμογή όλων των δράσεων της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις. Πολλά ζητήματα πρέπει να επιλυθούν σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, ο SBA παρέχει στις περιφέρειες ποικιλία προσεγγίσεων για την ευθυγράμμιση της περιφερειακής οικονομικής πολιτικής τους με τις ανάγκες των ΜΜΕ.

Ο Οδηγός παρουσιάζει παραδείγματα έξι περιφερειών οι οποίες κατευθύνουν την οικονομική πολιτική τους σε μεγάλο βαθμό με γνώμονα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μέσω πολυάριθμων μέτρων εφαρμόζουν τις αντίστοιχες αρχές της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις. Τρεις περιφέρειες έχουν αναδειχθεί νικήτριες του διαγωνισμού «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια» (ΕΕΠ), τον οποίο θεσμοθέτησε η Επιτροπή των Περιφερειών ως συμβολή στην εφαρμογή της SBA σε περιφερειακό επίπεδο.

Πολλές άλλες περιφέρειες έχουν αναπτύξει επίσης ειδική πολιτική για τις ΜΜΕ σύμφωνα με την αρχή «Σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» (Think Small First) και υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις «τους». Ως εκ τούτου, η ΕΕ επιθυμεί να εμβαθύνει τον διάλογό με τις περιφερειακές αρχές προκειμένου να διδαχθούμε όλοι από άλλα θετικά παραδείγματα όσον αφορά την εφαρμογή της SBA στις περιφέρειες, και να μεταφερθούν σε όλες τις περιφέρειες.

Ο οδηγός αυτός καταρτίστηκε με σκοπό να παρέχει πληροφορίες και υποδείξεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνδράμουν στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» στο επίπεδο των περιφερειών της Ευρώπης.

Ο παρών οδηγός αποτελεί μέρος μιας σειράς η οποία περιλαμβάνει μέχρι στιγμής τους παρακάτω τίτλους:1. Ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων στην ΕΕ 2. Χρησιμοποίηση προτύπων προς στήριξη της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας 3. Διευκόλυνση της μεταβίβασης επιχειρήσεων 4. Ο έξυπνος οδηγός για την καινοτομία υπηρεσιών 5. Εφαρμογή της Νομοθετικής Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις σε περιφερειακό επίπεδο 6. Τρόποι χρήσης των κονδυλίων των Διαρθρωτικών Ταμείων για τις ΜΜΕ και την επιχειρηματικότητα 7. Στήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ 8. Οι δημόσιες συμβάσεις ως κινητήρια δύναμη για την καινοτομία στις ΜΜΕ και τις δημόσιες υπηρεσίες

Περισσότερες πληροφορίες:EU Bookshop

Ο Οδηγός επισυνάπτεται.

ΑΝΚΟ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε., μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, 24610.24022 & 24610.27946 (εσωτ. 676,677), e-mail: info@anko-eunetwww.anko.gr & www.anko-eunet.gr, fax:24610.40210, Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.