Ανοικτές Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

    

ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ

12 Ιανουαρίου 2022

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιος εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" (ΕΠ ΔΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε την Τρίτη 11-1-2022...

ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ

22 Δεκεμβρίου 2021

Ο ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο της Επιχειρησιακής του Συμφωνίας με το Πράσινο Ταμείο, ανακοινώνει ότι με την υπ' αριθμ. 229.6/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου την Παρασκευή 17-12-2021 που...

LED

17 Δεκεμβρίου 2021

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια του Έργου LED «Χαράσσοντας το δρόμο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια σχολεία και τη...

LED

15 Δεκεμβρίου 2021

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σας προσκαλεί στην Εκδήλωση Ενεργειακής Ευαισθητοποίησης στην Καστοριά «Για ένα ενεργειακά βιώσιμο μέλλον» στα...

ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ

14 Δεκεμβρίου 2021

  Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦΕΠΑΕ με χωρική και επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας...

Νέα-Ανακοινώσεις ANKO

10 Δεκεμβρίου 2021

Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Γρεβενών – Κοζάνης επισκέφθηκαν 50 φοιτητές από διάφορες χώρες του κόσμου, το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021. Η επίσκεψη διοργανώθηκε από τo Erasmus Student Network (ESN)...

Το πρόγραµµα INTERREG EUROPE έχει προϋπολογισµό 359 εκ. ευρώ (ΕΤΠΑ) για την περίοδο 2014-2020:  

 • 322,4 εκ. ευρώ αφορούν στα έργα διακρατικής συνεργασίας  
 • 15,3 εκ. ευρώ αφορούν στις πλατφόρµες µάθησης πολιτικής  
 • 21,3 εκ. ευρώ στην τεχνική βοήθεια 

Το INTERREG EUROPE θα εργαστεί πάνω στους εξής άξονες προτεραιότητας οι οποίοι σχετίζονται µε την περιφερειακή ανάπτυξη:

1. Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία (ΘΣ 1 των ΕΠ της ΕΕ)

2. Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ (ΘΣ 3 των ΕΠ της ΕΕ)

3. Οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (ΘΣ 4 των ΕΠ της ΕΕ)

4. Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων (ΘΣ 6 των ΕΠ της ΕΕ)

Το πρόγραµµα INTERREG EUROPE χρηµατοδοτεί δύο κατηγορίες δράσεων:

Α. Προγράµµατα συνεργασίας: οι εταίροι ή οι δηµόσιοι οργανισµοί διαφόρων χωρών της Ευρώπης συνεργάζονται για 3 ως 5 χρόνια για την ανταλλαγή εµπειριών πάνω σε µία συγκεκριµένη πολιτική. Κάθε εταίρος και κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο που εµπλέκεται στο πρόγραµµα συνεργασίας θα εκπονήσει ένα Σχέδιο ∆ράσης. Σε αυτό θα καθορίζεται τι θα πρέπει να υλοποιηθεί στην συγκεκριµένη περιφέρεια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα διδάγµατα και οι εµπειρίες από τη συνεργασία των εταίρων θα γίνουν πράξη. Τα προγράµµατα επίσης καλούνται να εποπτεύσουν την πορεία εφαρµογής των παραχθέντων Σχεδίων ∆ράσης, µε στόχο να δουν πόσο καλά λειτούργησε η διακρατική συνεργασία.

 Β. Πλατφόρµες µάθησης πολιτικής: ένας χώρος συνεχούς µάθησης όπου οποιοσδήποτε οργανισµός που εµπλέκεται στις πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρώπη µπορεί να βρει λύσεις για τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης και εφαρµογής των δηµόσιων πολιτικών που σχετίζονται µε τα τέσσερα θέµατα που προαναφέρθηκαν.

Οι οργανισµοί µε έδρα τα 28 κράτη µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία ή την Ελβετία είναι επιλέξιµοι για χρηµατοδότηση από το INTERREG EUROPE εφόσον είναι:

• Κρατικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί δηµόσιοι οργανισµοί

• Άλλα ινστιτούτα δηµοσίου δικαίου (π.χ. πανεπιστήµια, περιφερειακές αναπτυξιακές εταιρίες, φορείς στήριξης επιχειρήσεων, κλπ.).

Κάθε χώρα προσδιορίζει τα ινστιτούτα που είναι επιλέξιµα σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Αυτό το είδος συνεργασιών υπάρχει εδώ και 20 χρόνια περίπου. Παρ' όλα αυτά νέα χαρακτηριστικά έχουν εισαχθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι η χρήση των κονδυλίων της ΕΕ θα είναι περισσότερο αποτελεσµατική:

 1. Επιλογή περισσότερο εστιασµένων θεµάτων: όσο πιο εστιασµένα είναι τα θέµατα τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν για ουσιαστικά αποτελέσµατα

2. Μέσο-µακροπρόθεσµη εποπτεία: Τα Ευρωπαϊκά προγράµµατα συνεργασίας έχουν δεχθεί κριτικές στο παρελθόν για τη δυσκολία τους να καταγράψουν τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων (στις αλλαγές πολιτικής) µετά την ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης των δράσεων.

Με τα νέα δεδοµένα, θα ζητηθεί από τους περιφερειακούς εταίρους η εποπτεία των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων στις περιφέρειες τους. Αυτή η «φάση εποπτείας» είναι ουσιαστική για τις συµµετέχουσες περιφέρειες για να επιδείξουν την αξία της συνεργασίας και για να βεβαιωθούν ότι τα αποτελέσµατα της συνεργασίας (και της επένδυσης των χρηµάτων της ΕΕ) έχουν αξιοποιηθεί συστηµατικά.

3. Πλατφόρµες µάθησης πολιτικής: ενώ υπάρχουν πολλά Ευρωπαϊκά δίκτυα πάνω σε πολυάριθµα θέµατα της περιφερειακής πολιτικής, κανένα δεν έχει ως κύριο στόχο τη στήριξη της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης ώστε να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητά της στο σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικών προς όφελος των πολιτών. Οι πλατφόρµες µάθησης πολιτικής επιχειρούν να το αναστρέψουν αυτό: είναι ένα εργαλείο που θα επιτρέψει την ταχύτερη και καλύτερη διάχυση της γνώσης ώστε οι διοικήσεις να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους.

4. Μεγαλύτερη έµφαση στις βελτιωµένες πολιτικές και τα προγράµµατα που περιλαµβάνονται στην Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

 • Στόχος της πρόσκλησης και Εταιρικά σχήµατα

Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις που αφορούν έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας, διάρκειας από 3 έως 5 έτη. Έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας αποτελεί το έργο στο οποίο συµµετέχουν εταίροι από τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικές χώρες, οι οποίοι απασχολούνται σε ένα θέµα περιφερειακής πολιτικής, ανταλλάσσοντας εµπειρίες και πρακτικές προκειµένου να ενσωµατώσουν τις αυτές τις εµπειρίες και τις πρακτικές στις πολιτικές τους. Στόχος ενός έργου διαπεριφερειακής συνεργασίας είναι η βελτίωση της απόδοσης των εργαλείων της περιφερειακής πολιτικής των συµµετεχουσών περιφερειών, ιδιαίτερα του Στόχου Επένδυση για Ανάπτυξη και Απασχόληση και των προγραµµάτων εδαφικής συνεργασίας.

Η επικέντρωση στα αποτελέσµατα και για να οδηγήσει η µαθησιακή διαδικασία σε απτά αποτελέσµατα, ένα έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας σχεδιάζεται σε δύο φάσεις:  Φάση 1: διαπεριφερειακή µάθηση και προετοιµασία για την αξιοποίηση των εµπειριών ως απόρροια της συνεργασίας µέσω της εκπόνησης σχεδίων δράσης.  Φάση 2: παρακολούθηση της υλοποίησης κάθε σχεδίου δράσης Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο της τρίτης πρόσκλησης ενθαρρύνονται φορείς που δεν συµµετείχαν µέχρι σήµερα στην υλοποίηση έργων του τρέχοντος Προγράµµατος.

 Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά µέχρι την30η Ιουνίου 2017.

Download the full application pack.

Αναλυτικές πληροφορίεςεδώ

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟΜέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου«Enterprise Europe Network - Hellas»

  Φον Καραγιάννη 1-3 50100 Κοζάνη Τηλ.: +30 24610 24022 Φαξ: +30 24610 49210

  E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/http://www.enterprise-hellas.gr/

   

   

  Το Enterprise Europe Network - Hellas     είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

  Το Enterprise Europe Network - Hellas    , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

 


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.