Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%BD%CE%95%CE%9A_horizontal_rgb.jpg

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) με την ευκαιρία της έκδοσης της νέας Υπουργικής Απόφασης υπ' ριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ Β' 677/03-03-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» εξέδωσε νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσκαλώντας κάθε ενδιαφερόμενο να ενταχθεί ή/και να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του, στο νέο Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

Η νέα απόφαση δημιουργίας και τήρησης του καταλόγου προμηθευτών και παρόχων ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσιών εισάγει ορισμένες καινοτομίεςσε σχέση με τις προηγούμενες τόσο στις υπάρχουσες κατηγορίες όπου προστίθενται οι παρακάτω ενέργειες (λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις μπορείτε να βρείτε στο σώμα της απόφασης):

  • Β.5.2 Εμπειρογνωμόνες - Αξιολογητές
  • Β.5.2.1 Εμπειρογνώμονες - Αξιολογητές Τεχνικών Έργων - Υποδομών
  • Β.5.2.2  Eμπειρογνώμονες - Αξιολογητές Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας - Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Β.5.2.3 Εμπειρογνώμονες - Αξιολογητές Έργων ΤΠΤΠΕ
  • Β.5.2.4 Εμπειρογνώμονες  - Αξιολογητές Έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων

όσο και στον τρόπο τήρησης/διατήρησης και επικαιροποίησης των στοιχείων των εγγεγραμμένων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών του προηγούμενου καταλόγου της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο νέο (βάσει της ΥΑ23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ Β 677/03-03-2017) άρθρο  10 παρ. 10). Επίσης προβλέπεται η περιοδική ανανέωση/επικαιροποίηση των εγγεγραμμένων στο νέο κατάλογο (βάσει της ΥΑ23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ Β 677/03-03-2017) άρθρο  10 παρ. 7) κατά τα έτη 2019 και 2021.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να ενταχθούν για πρώτη φορά στον κατάλογο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ καλούνται να υποβάλλουν την Αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ), το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016, καθώς επίσης και την υπεύθυνη δήλωση (Υ/Δ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVB) του άρθρου 8 του Ν.1599/1986.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως τις 31-12-2023.

Όσοι ενδιαφερόμενοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε προηγούμενο κατάλογο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (με βεβαίωση εγγραφής), για να μπορέσουν να συμπεριληφθούν στο νέο κατάλογο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ θα πρέπει:

  i.  Εάν δεν υπάρχει καμία μεταβολή στα υποβεβληθέντα στοιχεία τους προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη μη μεταβολή των στοιχείων τους υποβάλλοντας τη Δήλωση μη μεταβολής των στοιχείων (σημείο Α) του Παραρτήματος IV και τα συνημμένα αυτής, ήτοι: την υπεύθυνη δήλωση (Υ/Δ) του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Β) του ίδιου Παραρτήματος και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016 του Παραρτήματος III.

ii.  Εάν υπάρχουν μεταβολές στα υποβεβληθέντα στοιχεία τους προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: θα πρέπει να τα  επικαιροποιήσουν υποβάλλοντας τη σχετική Αίτηση και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ (Β) και Παράρτημα ΙΙΙ.

iii.  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δηλωθούν εκ νέου και να αντιστοιχιστούν οι κατηγορίες των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας για τις οποίες είναι ήδη εγγεγραμμένοι (με βεβαίωση εγγραφής) με αυτές του Παραρτήματος I.

iV. Σε περίπτωση που επιθυμούν να ενταχθούν σε νέες κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας  στις οποίες δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι, θα πρέπει να αποστείλουν τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης για την ένταξή τους στις επιλεγμένες νέες  κατηγορίες όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο σημείο 6 της με ΑΠ: 2170/495Γ/Φ.86/10-05-2017 απόφασης για δημιουργία και διατήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (Β' 677) (ΑΔΑ: 7ΛΧΡ465ΧΙ8-ΒΨ8).

Η μη ανταπόκρισή των ήδη εγγεγραμμένων στις ανωτέρω οδηγίες έως τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 θα συνεπάγεται τη διαγραφή τους από τον Κατάλογο. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμά τους να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο, ακολουθώντας, όμως, την αρχική διαδικασία εγγραφής.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δηλώνουν τόσο τη γενική κατηγορία όσο και τη συγκεκριμένη υποκατηγορία (όπου υπάρχει) στην οποία επιθυμούν να εγγραφούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις..

Όλες οι αιτήσεις και τα λοιπά ζητούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά όπως αναφέρονται ανωτέρω, κατά περίπτωση θα πρέπει να υποβάλλονται με διαβιβαστικό/έγγραφο υποβολής, στο πρωτόκολλο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (Μεσογείων 56, ΤΚ: 11527, Αθήνα) αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς,ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ψηφιακά υπογεγραμμένα, στις ακόλουθες ηλεκτρονικές δ/νσεις: 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδια πρόσωπα επικοινωνίας:

  • Κοσμά Παρασκευή (2131503762, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.),
  • Έλλη Περογιαννάκη (2131503627, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.),
  • Χριστίνα Σταυρινάδη (2131503631, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.),
  • Χρήστος Καρακάσης (2131503761, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).  

Συνημμένα Αρχεία

  Απόφαση για τη δημιουργία και διατήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
  Υπουργική Απόφαση υπ.αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ Β 677/03-03-2017)
  Κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
  Αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ)
  Αίτηση για επικαιροποίηση στοιχείων στον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIB)
  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)
  Δήλωση μη μεταβολής των στοιχείων των εγγεγραμμένων στον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVA)
  Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVB)

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.