Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

 • ANKO
  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
  Δυναμικός Μηχανισμός Τοπικών Φορέων
  Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Portfolio
  Εκπόνηση μελετών
  Τηλεθέρμανσης
  Κτιριακών
  Οδοποιίας
  Μετεγκατάστασης οικισμών
  Δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
  Αρδευτικών έργων
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες

 image                                                         Ο ΕΦΕΠΑΕ κατόπιν ανάληψης του έργου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) και σύμφωνα με την Α.Π. 1557/432Γ/Γ01 Απόφαση Ανάδειξης ΕΦΔ του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, προχωρά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ

Ο ΕΦΕΠΑΕ θα επιτελέσει συγκεκριμένα καθήκοντα διαχείρισης έργων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ, υπό την εποπτεία και ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ).

Περιγραφή του ΕΠΑΝΕΚ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησι ακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ www.antagonistikotita.gr

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 α ) Υποχρεωτικά προσόντα

1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικού Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο τίτλο Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής του Εξωτερικού νόμιμα αναγνωρισμένο από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο.

2. Διετής τουλάχιστον Επαγγελματική εμπειρία , η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία, σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα /τομείς :

- Μεταποίηση, κυρίως σε ΜΜΕ - Τουρισμός - Περ ιβάλλον - Ενέργεια, κυρίως σε ΑΠΕ / Συμπαραγωγή / Εξοικονόμηση - Ποιότητα - Υπηρεσίες - Εμπόριο - Κατάρτιση (Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ) - Τεχνολογίες Πληροφορ ικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) , ως περιγράφεται στο συνημμένο Π αράρτημα I Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες , ως περιγράφεται στο συνημμένο Π αράρτημα II .

Κατά την απόκτηση της παραπάνω εμπειρίας, πρέπει να έχει υπάρξει ενασχόληση σε ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω θέματα :

Σύνταξη ή/και Αξιολόγηση Επιχειρηματικών/ Επενδυτικών Σχεδίων

Υλοποίηση - Δ ιαχείριση Επενδυτικών Έργων , Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων , κλπ 

 Οικονομική Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων

Δανειοδότηση - Χρηματοδότηση επιχειρήσεων

3 . Ικανότητα Χειρισμού Η/Υ , δεδομένου ότι οι αξιολογήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά .

 •  β ) Επιθυμητά προσόντα:

Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό Δίπλωμα

 Τεκμηριωμένη εμπειρία σε αξιολογήσεις επιχορηγούμενων επενδύσεων, εμπειρία στη σύνταξη σχετικών μελετών ή/και ελέγχου επενδ ύσεων στα αντικείμενα /τομείς του ανωτέρω

2.2. Εμπειρία στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)  Εγγραφή Υποψηφίου σε άλλον, εγκεκριμένο κατάλογο αξιολογητών

 Πιστοποιητικό /ά Κατάρτισης υποψηφίου σε Αντικείμενα σχετικά με την αξιολόγηση .

 Έργο των αξιολογητών που θα ενταχθούν στο Μητρώο είναι η αξιολόγηση / βαθμολόγηση των προτάσεων που θα τους ανατεθούν , σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης το υ Οδηγού της εκάστοτε Δράσης και τις Οδηγίες του ΕΦΕΠΑΕ . Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 Η επιλο γή των αξιολογητών μελών του μητρώου που θα χρησιμοποιούνται σε κάθε δράση, θα γίνεται με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και με οριζόντια - διαφανή κριτήρια επιλογής ή αποκλεισμού (π.χ. περιφέρεια όπου εδρεύει ο αξιολογητής, τυπικά πρ οσόντα, επίδοση αξιολογητή σε προηγούμενες αξιολογήσεις)

Δείτε αναλυτικά


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων anko.gr Αποδοχή