Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

 • ANKO
  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
  Δυναμικός Μηχανισμός Τοπικών Φορέων
  Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Portfolio
  Εκπόνηση μελετών
  Τηλεθέρμανσης
  Κτιριακών
  Οδοποιίας
  Μετεγκατάστασης οικισμών
  Δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
  Αρδευτικών έργων
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες

Η πρωτοποριακή και καινοτόμος δράση για την προώθηση, τη στήριξη και τη συμμετοχή στην ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη, για την ανάδειξη της Δυτικής Μακεδονίας σε περιοχή υγιούς-ασφαλούς διαβίωσης και αειφόρου-βιώσιμης ανάπτυξης, με κοινωνική συνοχή και όραμα, με νέες ιδέες και ανθρώπους.

 

Καθήκον της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε., μαζί με όλους τους φορείς και πολίτες της περιοχής, είναι η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας.

Σκοπός της εταιρείας είναι :

Η σχεδίαση, η στήριξη και η συμμετοχή στην ολοκληρωμένη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η εκπλήρωση της αποστολής γίνεται μέσα από την :

 • Εκπόνηση απογραφικών μελετών, αναπτυξιακών - επιχειρησιακών προγραμμάτων και μελετών στρατηγικού σχεδιασμού.
 • Εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων και επίβλεψη - διοίκηση κατασκευής σημαντικών αναπτυξιακών τεχνικών έργων.
 • Στήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Συνεταιριστικών οργανώσεων και των άλλων συλλογικών - κοινωνικών φορέων.
 • Στήριξη των επιχειρηματιών, με εστίαση σε πρωτοβουλίες περιφερειακού επιπέδου.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης στον τουρισμό, γεωργία, βιομηχανία - βιοτεχνία, περιβάλλον, υπηρεσίες και άλλους τομείς ανάπτυξης.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.
 • Ανάληψη ή υποβοήθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Δυτικής Μακεδονίας.
 • Παροχή συμβουλών σε ιδιώτες, ενώσεις, συλλογικούς φορείς, επιχειρήσεις, μέσω έρευνας και πληροφόρησης.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.