Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

 • ANKO
  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
  Δυναμικός Μηχανισμός Τοπικών Φορέων
  Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Portfolio
  Εκπόνηση μελετών
  Τηλεθέρμανσης
  Κτιριακών
  Οδοποιίας
  Μετεγκατάστασης οικισμών
  Δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
  Αρδευτικών έργων
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. δημιουργήθηκε από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Δημοσίου και τους συλλογικούς φορείς του αγροτικού χώρου και των παραγωγικών τάξεων της περιοχής, για να αποτελεί τον πρωτοποριακό επιστημονικό μηχανισμό στην προώθηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Σκοπός της εταιρείας είναι η προώθηση, η στήριξη και η συμμετοχή στην ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη για την ανάδειξη της Δυτικής Μακεδονίας σε περιοχή υγιούς-ασφαλούς διαβίωσης και αειφόρου-βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από: 

 • τη μελέτη, την προώθηση, τη διαχείριση, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων και έργων ανάπτυξης σε αρμονική συνεργασία και συμπληρωματική δράση με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Δημόσιου και του Ιδιωτικού χώρου και 
 • τη στήριξη των φορέων και των πολιτών, τη συνεχή ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, την υποκίνηση, την ενεργοποίηση, τη συμβολή στη διαμόρφωση αναπτυξιακών στρατηγικών και το συντονισμό των ενεργειών για την εφαρμογή καινοτόμων αναπτυξιακών προγραμμάτων. 

Η ΑΝΚΟ δραστηριοποιείται συνεργατικά και υποστηρικτικά προς το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια μέσα από έναν ορθολογικό συνδυασμό κοινωνικής προσφοράς, επιχειρηματικής δράσης και διαχείρισης του υψηλού επιπέδου των απαιτήσεων της ολοκληρωμένης ανάπτυξης με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης, ισχυρής, εξειδικευμένης και οικονομικά αυτοδύναμης εταιρείας που θα στηρίζεται:

 • στην καινοτόμο και πρωτοποριακή προσέγγιση των δράσεών της, 
 • στην κατάλληλη στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τη συνεχή κατάρτισή του, 
 • στη δημιουργία σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος,το συνεχή εξοπλισμό και την ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας,
 • στη σφυρηλάτηση υγιούς σχέσης συνεργασίας στις καθημερινές επαφές με φορείς και πολίτες και την ανάληψη πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν τις κοινωνικές αξίες, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας,
 • στην ανάπτυξη της δικής της ποιότητας λειτουργίας μέσα από την κατάλληλη εφαρμογή των μεθόδων της σύγχρονης οργάνωσης και διοίκησης.

Αποτελεί δέσμευση της διοίκησης και των εργαζομένων της εταιρείας:

 • η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων, η καταγραφή των αναπτυξιακών δεδομένων, η διαρκής αναζήτηση προοπτικών - πρωτοβουλιών - νέων δυναμικών προσεγγίσεων της ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης και η συμβολή στην "παραγωγή" αναπτυξιακής πολιτικής,
 • η έγκαιρη υλοποίηση των αναπτυξιακών μελετών - προγραμμάτων υψηλής ποιότητας και βέλτιστου κόστους,
 • η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στήριξης και εξυπηρέτησης των τοπικών φορέων και η συνεχής αναζήτηση και εφαρμογή μεθόδων για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, ξεπερνώντας τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των φορέων και των πολιτών.

Το μήνυμα που χαρακτηρίζει την ΑΝΚΟ και δηλώνει συνοπτικά την πολιτική και τους στόχους της εταιρείας είναι:

Δυναμικός μηχανισμός τοπικών φορέων
Ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.