Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

 • ANKO
  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
  Δυναμικός Μηχανισμός Τοπικών Φορέων
  Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Portfolio
  Εκπόνηση μελετών
  Τηλεθέρμανσης
  Κτιριακών
  Οδοποιίας
  Μετεγκατάστασης οικισμών
  Δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
  Αρδευτικών έργων
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες

Από την ίδρυση της το 1985 η ΑΝΚΟ, κάτω από μια συγκεκριμένη πίεση αναγκών, που ήταν αποτέλεσμα της ανεπάρκειας του μοντέλου ανάπτυξης της περιοχής και των δεδομένων της κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης, ανέπτυξε τεχνογνωσία  σε εξειδικευμένα θέματα και επέδειξε μια ιδιαίτερη ικανότητα στη διαχείριση προγραμμάτων.

Με στόχο δε τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η ΑΝΚΟ εφαρμόζει τα τελευταία έξι (6) χρόνια Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2000.

Κύριος σκοπός του Συστήματος είναι η ΠΡΟΛΗΨΗ και όχι απλά ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ προβλημάτων ποιότητας και η ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ στο σύνολο του Συστήματος και επομένως στη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών με τελικό προσδοκώμενο αποτέλεσμα την ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ. Ειδικότερα σταθερή πολιτική της ΑΝΚΟ είναι η εκτέλεση των αναλαμβανόμενων δράσεων με τρόπο πού να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί και πάντα εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου.

Στοχεύοντας λοιπόν στην μακροπρόθεσμη και συνεχή βελτίωση της επίδοσης η Εταιρεία προσπαθεί να επικεντρώνει την προσοχή της στους πελάτες καλύπτοντας συγχρόνως τις ανάγκες όλων των άλλων ομάδων ενδιαφερομένων.


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.