Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές - κύκλος Β'».

Η πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης των ερευνητών στην Ελλάδα και της αντιμετώπισης του "brain drain" (

)

Η υποβολή ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού «Συστήματος Υποβολής»: https://edbm.grnet.gr/SubmissionPlatform/ το οποίο θα είναι ανοικτό για την υποδοχή των ερευνητικών προτάσεων από την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 έως και την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 23:59.

Βάσει του προϋπολογισμού, θα χρηματοδοτηθούν κατ΄ελάχιστον 444 ερευνητικές ομάδες των οποίων οι προτάσεις θα αφορούν ένα από τα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

Επιστημονικό Πεδίο 1. Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες
Επιστημονικό Πεδίο 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστημονικό Πεδίο 3. Γεωργικές Επιστήμες
Επιστημονικό Πεδίο 4. Ιατρικές και Βιολογικές Επιστήμες
Επιστημονικό Πεδίο 5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Επιστημονικό Πεδίο 6. Κοινωνικές Επιστήμες
Επιστημονικό Πεδίο 7. Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες

Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο της δράσης δε μπορούν να χρηματοδοτηθούν προτάσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται ήδη ή έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ή άλλη δημόσια πηγή εθνική ή ευρωπαϊκή. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης κάθε πρότασης είναι 15 μήνες και όλα τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας θα πρέπει να συμμετέχουν στο σύνολο της διάρκειας του έργου.


Οι αμοιβές

Η συνολική αμοιβή των υποτρόφων ερευνητών έχει τη μορφή υποτροφίας αριστείας η οποία καλύπτει τα τροφεία καθώς και ενδεχόμενες δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση της έρευνας και το ύψος της οποίας, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, ορίζεται:

α) Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε 19.500 ευρώ ανά άτομο.

β) Για τους υποψήφιους διδάκτορες σε 15.000 ευρώ ανά άτομο.

Ως ιδιότητα των μελών της ερευνητικής ομάδας (υποψήφιος διδάκτορας ή διδάκτορας) λαμβάνεται αυτή που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της ερευνητικής πρότασης.

γ) Η αμοιβή του Ακαδημαϊκού Συμβούλου ορίζεται σε κατ' αποκοπή ποσό 7.000 και η αμοιβή του Αναπληρωτή Ακαδημαϊκού Συμβούλου ορίζεται σε 4.000 ευρώ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Δεν είναι απαραίτητη η εξασφάλιση βεβαίωσης από τον Φορέα Υποδοχής κατά τη διαδικασία υποβολής των ερευνητικών προτάσεων. Ο Φορέας Υποδοχής στον οποίο θα υλοποιηθεί η έρευνα σε περίπτωση χρηματοδότησής της ταυτίζεται με τον Φορέα του/της Ακαδημαϊκού Συμβούλου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πριν απευθύνετε ερωτήματα και πριν ξεκινήσετε την υποβολή ερευνητικής πρότασης, είναι απαραίτητο να διαβάσετε προσεκτικά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ερευνητική πρότασης και τις ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Οι ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ανανεώνονται συχνά. Ερωτήσεις που έχουν ήδη απαντηθεί ή περιγράφονται με σαφήνεια στα ανωτέρω έγγραφα, δε θα απαντώνται.

Πληροφορίες:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-Επιστημονικά Πεδία-Υποπεδία

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

KYA

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενημέρωση-14/01/2019)

Οδηγίες υποβολής Ερευνητικής Πρότασης


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.