Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

 • ANKO
  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
  Δυναμικός Μηχανισμός Τοπικών Φορέων
  Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Portfolio
  Εκπόνηση μελετών
  Τηλεθέρμανσης
  Κτιριακών
  Οδοποιίας
  Μετεγκατάστασης οικισμών
  Δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
  Αρδευτικών έργων
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες

image Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού έθεσε την Πέμπτη 5 Μαΐου 2016, και ώρα 15.00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας» και το Παράρτημα αυτού και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 και ώρα 17.00

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, το νέο επενδυτικό πλαίσιο, αποτελεί μια ευκαιρία να διαμορφωθεί νέα ταυτότητα (branding) της χώρας προς τα έξω, αλλά και προς το εσωτερικό. Αυτό θα καταστεί εφικτό, αφού δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε επιλεγμένους τομείς, που συμβάλλουν στην τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.

Στα κίνητρα του νέου νόμου περιλαμβάνονται η φοροαπαλλαγή ως 20% ετησίως και επιμερισμό σε διάρκεια ως 15 ετών η επιχορήγηση των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων που κυμαίνεται από 10% ως 45% (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή που δραστηριοποιείται) την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, την επιδότηση του κόστους απασχόλησης, τη σταθεροποίηση για 12 χρόνια του φορολογικού πλαισίου για επενδύσεις άνω των 20 εκατ ευρώ και τη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού κινδύνου μέσω Ταμείου Συμμετοχών.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος δομείται σε οκτώ (8) «καθεστώτα» ενισχύσεων:του μηχανολογικού εξοπλισμού, της γενικής επιχειρηματικότητας, των νέων ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των επενδύσεων καινοτομικού χαρακτήρα, των συνεργειών και δικτυώσεων, των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών-Ταμείων Συμμετοχών, των ολοκληρωμένων χωρικών και κλαδικών σχεδίων και των επενδύσεων μείζονος σημασίας.

 • Επιχορήγηση

α. Ποσό που ανέρχεται μέχρι το 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί να καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, και με την προϋπόθεση της προηγούμενης κάλυψης από την επιχείρηση του συνόλου της ιδίας συμμετοχής, σύμφωνα με το εγκεκριμένο στην απόφαση υπαγωγής χρηματοδοτικό σχήμα.

β. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

γ. Τα ποσά της επιχορήγησης δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.

δ. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ΄ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της απαίτησης του ποσού της επιχορήγησης σε Τραπεζικά Ιδρύματα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Στις περιπτώσεις αυτές η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης της απαίτησης, εφόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί ισόποσο τουλάχιστον της καταβαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου.

 •  Ποιοι εξαιρούνται από τις ενισχύσεις

Στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου, μπορούν να ενισχυθούν εκατοντάδες δραστηριότητες, αλλά η βαρύτητα θα δοθεί στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της Αγροδιατροφής.

Εκτός των ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου, τίθενται οι δραστηριότητες στους τομείς του χάλυβα, του άνθρακα, των συνθετικών ινών και της ναυπηγίας. Ωστόσο, για τον τομέα της ναυπηγίας, μπορεί κατ' εξαίρεση να υπάρξει δυνατότητα ενίσχυσης συγκεκριμένων έργων, κατόπιν κοινής υπουργικής απόφασης των συναρμόδιων υπουργών, με βάση τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές και κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής.

Εκτός πλαισίου ενισχύσεων, αλλά με εξαιρέσεις, τίθενται και ο τομέας παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας και ο τομέας μεταφορών και η συναφής υποδομή.

Οι εξαιρέσεις στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας αφορούν τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής και διανομής θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά , ενώ στον τομέα των μεταφορών κατ΄ εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι 52.22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)], 52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων) και 52.29.19.03 [Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics). Επίσης, μεταξύ άλλων τομέων που εξαιρούνται, (σ.σ. αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 7 του σχεδίου νόμου) είναι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, η εστίαση, οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού κ.ο.κ.

Στον τομέα του τουρισμού, κατ' εξαίρεση υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.

- Εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας. Σημειώνεται ότι οι όροι, οι προϋποθέσεις και το είδος των παραπάνω έργων, θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

- Επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.

- Iδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.

- Ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων.

- Σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στο Ν. 4002/2011 και στους νόμους 4179/2013 και 4276/2014, εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια.

- Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής {συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια}, όπως αυτές ορίζονται εκάστοτε στην οικεία νομοθεσία.

- Εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού, όταν υποβάλλεται επενδυτικό σχέδιο από σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης (clusters - συστάδες).

- Ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων.

Δείτε αναλυτικά στο  http://www.opengov.gr/ypoian/?p=7464

image

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟΜέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-350100 ΚοζάνηΤηλ.: +30 24610 24022Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/http://www.enterprise-hellas.gr/

Το Enterprise Europe Network - Hellas      είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network - Hellas     , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων anko.gr Αποδοχή