Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. σε συνέχεια των αποφάσεων που λήφθηκαν  στις  συνεδριάσεις  με α/α:14/25-2-2020  και  15/28-2-2020 της Επιτροπής  Διαχείρισης  Προγράμματος  (ΕΔΠ), ανακοινώνει  τα  προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα,μετά και την ολοκλήρωση στις 9-4-2020 του δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων που διεξήχθη από την ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Στοιχεία πρόσκλησης Αρ. προτάσεων Αιτούμενο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης Δημόσια δαπάνη μετά την Αξιολόγηση Εγκεκριμένο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης
Σύνολο Υποβληθεισών προτάσεων 81 8.520.412,9 7.962.603,2 7.736.044,91
Παραδεκτές προτάσεις 74 8.050.043,8 7.736.044,91 7.736.044,91
Μη παραδεκτές προτάσεις 7 470.369,1 226.558,34 0,00

Επισημαίνεται ότι η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης είναι : 3.880.000,00 €.

Τα  αναλυτικά  αποτελέσματα  αξιολόγησης της  κάθε  αίτησης  στήριξης  έχουν αναρτηθεί στο  πληροφορικό  σύστημα  (ΠΣΚΕ)  και  οι ενδιαφερόμενοι έχουν ενημερωθεί  για  την  δυνατότητα  υποβολής  ενδικοφανούς    προσφυγής  επί  των αποτελεσμάτων  της  αξιολόγησης  κάνοντας  χρήση  της  ιστοσελίδας  του  ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr),εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την αποδεδειγμένη ημερομηνία γνωστοποίησής τους.

Ο  συνημμένος Πίνακας  Αποτελεσμάτων  Κατάταξης θεωρείται προσωρινός και  η οριστικοποίηση του  θα προκύψει μετά από την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών,  λαμβανομένης  υπόψη  της  οριστικοποίησης  της  βαθμολογικής κατάταξης των αιτήσεων στήριξης και της διαθεσιμότητας των οικονομικών πόρων ανά υποδράση, μετά την εξάντληση των δυνατοτήτων μεταφοράς πόρων μεταξύ υποδράσεων και την αξιοποίηση πρόσθετων πόρων από υπερδέσμευση.

Επισημαίνεται ότι το αίτημα  υπερδέσμευσης  θα υποβληθεί  αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των προσφυγών,για ποσό ικανό να καλύψει το σύνολο των προτάσεων που κρίνονται παραδεκτές.

Ο Πρόεδρος

της ΕΔΠ CLLD/LEADERΤΟΥ ΠΑΑ & ΤΟΥ ΕΠΑλΘ 2014-2020

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.