Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

 • ANKO
  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
  Δυναμικός Μηχανισμός Τοπικών Φορέων
  Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Portfolio
  Εκπόνηση μελετών
  Τηλεθέρμανσης
  Κτιριακών
  Οδοποιίας
  Μετεγκατάστασης οικισμών
  Δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
  Αρδευτικών έργων
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες
Ελληνικό μέλι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στην αλυσίδα αξίας του «Μελιού», η οποία εντάσσεται στο Υποέργο 1. (Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας») του έργου με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Απευθύνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στην αλυσίδα αξίας του «Μελιού» και ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.400.000 ευρώ.

Η δράση εντάσσεται στο Υποέργο 1 με τίτλο: Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας» και θα υλοποιηθεί μέσω τριών συνεργατικών υπο-δράσεων και συγκεκριμένα:

 • Υπο-δράση 1: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
 • Υπο-δράση 2: ΜΕΛΙΣΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΧΘΡΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
 • Υπο-δράση 3: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ

Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι εξής:

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ)
 • Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός -ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ)
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 • Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΠΑ)
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ)
 • Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ)
 • Τεχνολογικό Ίδρυμα Κρήτης (ΤΕΙ -Κρήτης)

Προκειμένου να υλοποιηθεί η παραπάνω δράση καλούνται οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν Τεχνικό Δελτίο όπου θα καταγράφεται πλήρως το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της δράσης στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Μεσογείων 14-18
Αθήνα, 115 10
Υπόψη: Α. Γιαννόπουλου/ΕΛΚΕ ΓΓΕΤ

Η υποβολή ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Απόφασης στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr) και ολοκληρώνεται με την πάροδο 10 ημερών.

Οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την δημοσίευση της παρούσας Απόφασης.

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.