Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

 • ANKO
  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
  Δυναμικός Μηχανισμός Τοπικών Φορέων
  Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Portfolio
  Εκπόνηση μελετών
  Τηλεθέρμανσης
  Κτιριακών
  Οδοποιίας
  Μετεγκατάστασης οικισμών
  Δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
  Αρδευτικών έργων
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες

Από τις 17 Απριλίου 2018 το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το «Στρατηγικό Πλαίσιο για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης».

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας το Υπουργείο προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας απόψεις και παρατηρήσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 27 Απριλίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ.

Στο κείμενο που ακολουθεί, παρουσιάζεται το στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των πολιτικών απασχόλησης βάσει ενός «ανοικτού πλαισίου».

Ειδικότερα, αναλύεται η κατάσταση στην αγορά εργασίας (απασχόληση, ανεργία, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας) και βάσει των συμπερασμάτων που προκύπτουν αποτυπώνονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και τεκμηριώνονται οι προτεραιότητες που θέτει η πολιτεία. Επίσης, βάσει των προκλήσεων που τίθενται, των στρατηγικών κατευθύνσεων της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής πολιτικής καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι.

Στη συνέχεια προσδιορίζονται οι φορείς που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και οι δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγησή τους.

Γίνεται αναφορά στις υφιστάμενες δράσεις που αναπτύσσονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον ΟΑΕΔ και αφορούν στην προσφορά της εργασίας, στη ζήτηση της εργασίας και στη θεσμική ενδυνάμωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των πολιτικών απασχόλησης (υφιστάμενη κατάσταση-προκλήσεις-πρόσφατες εξελίξεις-δράσεις που έχουν υλοποιηθεί -απαιτούμενες δράσεις).

Έμφαση δίνεται στις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται για τον επιχειρούμενο ανασχεδιασμό των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης προς την κατεύθυνση ενός νέου μοντέλο παροχής ΕΠΑ/ανοιχτού πλαισίου.

Παρουσιάζονται οι μεταρρυθμίσεις που είναι σε εξέλιξη (Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, Εκσυγχρονισμός του ΟΑΕΔ-Επανασχεδιασμός Επιχειρησιακού Μοντέλου, Εθνική Στρατηγική για την ΕΕΚ/Μαθητεία, μεταρρύθμιση στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση), που συμβάλλουν στη βελτίωση του πλαισίου μέσα στο οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι ΕΠΑ.

Τέλος, κρίσιμης σημασίας είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση του στρατηγικού πλαισίου, οι οποίες σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων θα τροφοδοτήσουν τη διαδικασία ανασχεδιασμού των ΕΠΑ.

Στόχος με το κείμενο αυτό, είναι να τεθούν οι βάσεις και η κατεύθυνση κατά τον ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης και να προδιαγραφούν οι απαιτούμενες δράσεις για την υλοποίηση ΕΠΑ «ανοιχτού πλαισίου».


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων anko.gr Αποδοχή