Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

 • ANKO
  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
  Δυναμικός Μηχανισμός Τοπικών Φορέων
  Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Portfolio
  Εκπόνηση μελετών
  Τηλεθέρμανσης
  Κτιριακών
  Οδοποιίας
  Μετεγκατάστασης οικισμών
  Δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
  Αρδευτικών έργων
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες

Ο κανονισμός (EΕ) αριθ. 305/2011 για τα δομικά προϊόντα (ΚΔΠ) έχει ως στόχο τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κτιρίων και στα έργα υποδομής.

Για τον σκοπό αυτό, ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει κανόνες για την αξιολόγηση των επιδόσεων των δομικών προϊόντων και για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, μέσω μιας κοινής τεχνικής γλώσσας (η οποία συνίσταται κυρίως σε εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα και ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης) που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Τα δομικά προϊόντα που αξιολογούνται σύμφωνα με τους κανόνες του ΚΔΠ φέρουν τη σήμανση CE. Οι χώρες της ΕΕ είναι ελεύθερες να θεσπίζουν κανόνες για τον σχεδιασμό και την ασφάλεια των κτιρίων και των έργων υποδομής, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούν την κοινή τεχνική γλώσσα του εν λόγω κανονισμού για τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση CE.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι οι επαγγελματίες, οι δημόσιες αρχές και οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες για τις επιδόσεις των δομικών προϊόντων, ώστε να μπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις προϊόντων που παράγουν διάφορες βιομηχανίες σε διαφορετικές χώρες. Ως εκ τούτου, αποτρέπεται ο αποκλεισμός από τις εθνικές αγορές ορισμένων προϊόντων μόνο και μόνο επειδή έχουν παραχθεί και δοκιμαστεί για τις επιδόσεις τους σε άλλη χώρα.

Η δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενεργειακή Ένωση, του Νοεμβρίου 2016, επισημαίνει την ανάγκη αντιμετώπισης του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς για τα δομικά προϊόντα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή διενεργεί επί του παρόντος κοινή αξιολόγηση και εκτίμηση επιπτώσεων που ενδεχομένως οδηγήσουν σε πρωτοβουλία της ΕΕ σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τα δομικά προϊόντα.

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση έχει ως στόχο να δώσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς τη δυνατότητα να συμβάλουν σε αυτή τη διαδικασία και να διατυπώσουν τις απόψεις τους για βασικά θέματα σχετικά με την αξιολόγηση και την εκτίμηση επιπτώσεων. Με τον τρόπο αυτό, συμπληρώνει τις προηγούμενες πιο στοχευμένες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η διαβούλευση θα αποτελέσει τη βάση για την εκπόνηση, από την Επιτροπή, της έκθεσης αξιολόγησης και εκτίμησης των επιπτώσεων, καθώς και της νομοθετικής πρότασης που συνοδεύει την έκθεση, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της αξιολόγησης καταδεικνύουν την ανάγκη αλλαγής των κανόνων της ΕΕ για τα δομικά προϊόντα.

Ομάδα στόχος:

Στη διαβούλευση αυτή μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες και οι οργανώσεις. Ειδικότερα, καλούνται να συμμετάσχουν:

 • ενδιαφερόμενα άτομα/ιδιώτες τελικοί χρήστες δομικών προϊόντων,
 • εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις, ιδίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις (κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς, σχεδιαστές, οικοδομικές επιχειρήσεις, προμηθευτές, επαγγελματίες τελικοί χρήστες)
 • εκπρόσωποι επιχειρήσεων (βιομηχανικές ενώσεις, εμπορικά επιμελητήρια, επαγγελματικές οργανώσεις)
 • τεχνικοί οργανισμοί (κοινοποιημένοι οργανισμοί, οργανισμοί τεχνικής αξιολόγησης, οργανισμοί τυποποίησης, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τεχνικής Αξιολόγησης)
 • δημόσιες αρχές και φορείς δοκιμών (φορείς εποπτείας της αγοράς π.χ. επιθεωρητές/αρχές επιβολής του νόμου, φορείς πιστοποίησης, κοινοποιούσες αρχές, σημεία επαφής για τα προϊόντα, φορείς ελέγχου κτιρίων)
 • μη κυβερνητικές οργανώσεις
 • πανεπιστήμια, οργανισμοί έρευνας και τεχνολογίας
 • εκπρόσωποι των εργαζομένων του κατασκευαστικού τομέα
 • οργανώσεις καταναλωτών

Πως να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Μπορείτε να υποβάλετε τις απαντήσεις σας μέσω του ακόλουθου διαδικτυακού ερωτηματολογίου:

Ερωτηματολόγιο

Παρακαλούμε πολύ να συμβάλετε με τις απόψεις σας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018.

Οι πληροφορίες που υποβάλλετε είναι εμπιστευτικές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Enterprise Europe Network στην ΑΝΚΟ, κα Λιάνα Παπατέρπου, κ. Σπύρο Κελλίδη.


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων anko.gr Αποδοχή