Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

Δείτε περισσότερα εδώ.


Ο Μάρτιος 2021 σηματοδοτεί 30 χρόνια από την έναρξη της Kοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, με αδιάλειπτη παρουσία από το 1991. Στηρίζουμε δυναμικά με όραμα και στρατηγική την Ύπαιθρο, από την Ορεινή μέχρι την Νησιωτική Ελλάδα μέσα από 30 χρόνια εφαρμογής της φιλοσοφίας τοπικής ανάπτυξης LEADER.

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) εμψυχώνουν και ενισχύουν τον κάτοικο, αγρότη, πολίτη. Οι ΟΤΔ σχεδιάζουν και υλοποιούν Τοπική Ανάπτυξη βασισμένη στις ανάγκες των περιοχών τους, αναδεικνύοντας την τοπική ταυτότητα, την καινοτομία, τη συνεργασία την εταιρική σχέση την απασχολησιμότητα και την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των κατοίκων της υπαίθρου.

Σήμερα η ύπαιθρος της Ελλάδας ενδυναμώνεται σταδιακά και γίνεται πιο ανθεκτική στις προκλήσεις μέσω της "Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων" (CLLD/LEADER) με επενδύσεις στην τοπική επιχειρηματικότητα και την ποιότητα ζωής άνω των 400 εκ. ευρώ από τα Εθνικά Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Κατά τη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ που πραγματοποιήθηκε στις 18/03/2021, αποφασίστηκε η προσαρμογή της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης(ΑΟΤΑ) σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4674/20 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 42 του Ν.4735/2020.

Η προσαρμογή αυτή συμπίπτει χρονικά με την αναγκαιότητα για επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασμού και παραγωγής έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό εκπόνηση προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας λόγω απολιγνιτοποίησης, μετασχηματισμού και προσαρμοστικότητας του παραγωγικού της μοντέλου, βασικό χαρακτηριστικό του οποίου είναι το εμπροσθοβαρές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Με την μετατροπή της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό και τις διευρυμένες δυνατότητές της, θα αποτελέσει έναν θεσμικά κατοχυρωμένο, ευέλικτο και αποτελεσματικό μηχανισμό στήριξης, της αναπτυξιακής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο πρωτίστως και θα συμβάλλει στην ενίσχυση του αναπτυξιακού γίγνεσθαι, αφ’ ενός διευκολύνοντας τον αναπτυξιακό σχεδιασμό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού μέσω της επιτάχυνσης του ρυθμού εκπόνησης μελετών για την ωρίμανση έργων και της εν γένει υποστήριξης των Τεχνικών τους Υπηρεσιών και αφ’ ετέρου μέσω της εκτέλεσης των δράσεων τους, ως ενδιάμεσος φορέας, αλλά και στον σχεδιασμό τους και συνεπώς και στην διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία και εθνικά/κοινοτικά προγράμματα, με στόχο την αύξηση της απορρόφησης πόρων για την Δ. Μακεδονία.

Η ανανέωση και σε ένα βαθμό η ανασυγκρότηση της εταιρείας, σχεδιάστηκε με γνώμονα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή, ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα οι ευκαιρίες και δυνατότητες από τη μία και να αντιμετωπισθούν οι αδυναμίες και οι κίνδυνοι από την άλλη, που προκαλούνται κατά την αναπτυξιακή διαδικασία, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της αναδιάρθρωσης, της διαφοροποίησης του παραγωγικού μοντέλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κάτι που εμφανίζεται ως επιβεβλημένο.

Η χρονική περίοδος που ακολουθεί, είναι από τις κρισιμότερες για το μέλλον της Δ. Μακεδονίας και απαιτεί συνειδητοποιημένες συνεργασίες, συνέπεια, σοβαρότητα και διορατικότητα στις επιλογές.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


Έκτακτη ενίσχυση 3.000 ευρώ θα λάβουν οι εμπορικές επιχειρήσεις στους δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας-Ευδυλλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, του δήμου Καλυμνίων, της τοπικής κοινότητα Κέλλης του δήμου Αμυνταίου και της τοπικής κοινότητα Θεσπιέων.

Περισσότερα...

Ταυτότητα του BERRY+

Το BERRY+ αποτελεί μια Συνεργασία Καινοτόμου Βιομηχανικού Εκσυγχρονισμού (S3 Industrial Modernization Partnership) η οποία εγκρίθηκε στις 17.11.2020 από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre – JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος της είναι η δημιουργία ενός διαπεριφερειακού cluster μεταξύ των εταίρων περιφερειών που συμμετέχουν, δίνοντας έμφαση στην παραγωγή προϊόντων με αξιοποίηση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων και των παράπλευρων ροών τους με βάση την αριστεία, για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και τη διασφάλιση πρόσβασης στις αγορές μέσω συνεργασιών αλυσίδων αξίας.

Επιλέχθηκαν οι συνεργασίες αλυσίδων αξίας δεδομένου ότι, ως επιχειρηματικά και περιφερειακά αναπτυξιακά εργαλεία, μπορούν να είναι τα πλέον αποτελεσματικά για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη που να βασίζεται στην καινοτομία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (περιφερειακό, εθνικό, Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκόσμιο).

Σημείο εκκίνησης του BERRY+ είναι η κυκλική οικονομία ως κινητήριος μοχλός για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Θεωρώντας ότι οι ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι είναι περιορισμένοι, υπάρχει η στόχευση για τη μεγιστοποίηση της αξίας που συνδέεται μ’ αυτούς στην οικονομία και στη διαδικασία δημιουργίας βιώσιμης ανάπτυξης για τις περιφέρειες των εταίρων. Οι διαπεριφερειακές συμπληρωματικές δράσεις που προσδιορίζονται μέσω της ανάλυσης των αλυσίδων αξίας μπορούν να υποστηρίξουν τη βιομηχανική ανάπτυξη των περιοχών των εταίρων, να ανοίξουν το δρόμο για μακροπρόθεσμη συνεργασία, από κοινού ανάπτυξη και να επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική κυκλική οικονομία.


Κατά τη διάρκεια της αρχικής αυτής φάσης της συνεργασίας BERRY+, οι αλυσίδες αξίας που τέθηκαν ως προτεραιότητα - από τις πρώτες ύλες έως τα τελικά προϊόντα - σχετίζονται με τα λειτουργικά τρόφιμα, τις πρωτεΐνες με βάση τα λαχανικά, τα αναγεννητικά καλλυντικά και τις παράπλευρες ροές της δασικής βιομηχανίας, δίνοντας έμφαση σ’ εκείνες που υποκαθιστούν προϊόντα που βασίζονται σε πρώτες ύλες που δεν είναι ανανεώσιμες, ενώ παράλληλα θα εξεταστούν οι συνέργειες μεταξύ αυτών των αλυσίδων αξίας. Οι αρχικές αυτές περιοχές εργασίας δεν είναι περιοριστικές και ενδεχομένως θα επεκταθούν και θα διαφοροποιηθούν, καθώς νέες περιφέρειες θα εντάσσονται στο BERRY+ ή καθώς η αρχική συνεργασία BERRY+ θα εντοπίζει νέες ευκαιρίες.

Οι πρωτοβουλίες του BERRY+ οργανώνονται σε τρεις διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων και τις συνέργιες τους: επενδύσεις, διαπεριφερειακά έργα και περιφερειακά & εθνικά έργα και πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν επενδύσεις και clusters.

Συμμετέχουσες Περιφέρειες στο BERRY+

Οι περιφέρειες που συμμετέχουν στη συνεργασία BERRY+ είναι οκτώ (8) και προέρχονται από πέντε (5) χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Συνεργασία BEERY+ συμμετέχουν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης με την Δομή Στήριξης RIS Δυτικής Μακεδονίας και η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ – ΑΝΚΟ, ενώ στο σύστημα διακυβέρνησης της Συνεργασίας θα εμπλακούν αφενός ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς και αφετέρου επιχειρήσεις της περιοχής με δραστηριότητα στους τομείς RIS της Δυτικής Μακεδονίας.


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.